អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Ma

  1. ទំរង់កាត់នៃខ្នាត megaanum, ម.អ.