អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

May (ម៉េ)

  1. ឧសភា (ខែសុរិយគតិ)