អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Portuguese

  1. អ្នក/ជនព័រទុយហ្គាល់ បើសិនមាន ការន្ត the នៅពីមុខមានន័យថា ពួកព័រទុយហ្កាល់។
  2. ព័រទុយហ្កាល់ (ភាសា)

គុណនាមកែប្រែ

Portuguese

  1. ព័រទុយហ្កាល់