អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Sorani

  1. សុរ៉ានី