បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Tai

  1. ទៃ