បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Talaing-Pyay

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Talaing-Pyay

  1. ថ្លើងប្រន៑