បើកបញ្ជីមេ

Tammaleitta Taing

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Tammaleitta Taing

  1. តាម៉្មាឡេត្តាតិុង៑ះ