បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Tenasserim

  1. ឆ្នេរតនាវឝ្រី