បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Tetraodon abei

ប្រភេទត្រីក្រពតលឿង