បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Tetraodon abei

ប្រភេទត្រីក្រពតលឿង