បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Thado Minsaw

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Thado Minsaw

  1. សត្វិវមឿងចៅ