បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Theravada Buddhist

  1. ពុទ្ធសាសនិកថេរវាទ, អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ, ពុទ្ធបរិស័ទថេរវាទ ន.