បើកបញ្ជីមេ

tiger

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Tiger)

Tiger:
n. ខ្លា