បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Tocharian A

  1. តុខារ-ក