បើកបញ្ជីមេ

Toxotes chatareus

  1. ត្រីកញ្ជាក់ស្លាមួយប្រភេទ។

Spotted archerfish