បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

United Nations Transitional Authority

អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិ