បើកបញ្ជីមេ

United Nations Transitional Authority

អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិ