បើកបញ្ជីមេ

United Nations Transitional Authority in Cambodia

អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា