បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

United Nations Transitional Authority in Cambodia

អាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា