បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Upper Cambodia

  1. កម្ពុជាលើ ន.