បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Upper Cambodia

  1. កម្ពុជាលើ ន.