អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Uzbek

  1. អ៊ូសបេក