អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Vietnam

  1. វៀតណាម, យៀកណាម