បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Vijayavarman

វិជយវម៌្ម