បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Vikrantavarman

វិក្រាន្តវម៌្ម