បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Vikrantavarman

វិក្រាន្តវម៌្ម