បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Water Chenla

ចេនឡាទឹក, ចេនឡាទឹកលិច