បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

Water Chenla

ចេនឡាទឹក, ចេនឡាទឹកលិច