បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

West Frisian

  1. ភ្វ្រីស្កខាងលិច