បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

White Scarves

កន្សែងស