បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

wiktionary

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Wiktionary)