បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

Yasuhikotakia sidthimunki

  1. កញ្ជ្រូកតឿ Ambastaia sidthimunki dwarf botia ladderback loach, pygmy loach, chain loach or chain botia