បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

août

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី aôut)