អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Positive
a few

Comparative
none

Superlative
none

  1. ពីរបី