បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

  1. (គណិតវិទ្យា, សេដ្ឋកិច្ច) ក្បាច់ ន.