ភាសា​អង់គ្លេសកែប្រែ

abandon (v) [/əˈbændən/] បោះបង់ចោល, ឈប់, បញ្ឈប់, បំភ្លេសចោល

(file)