បារាំងកែប្រែ

  1. (វិជ្ជាមេផ្ទះ) គ្រឿងក្នុង (សត្វ)

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣