បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

បារាំងកែប្រែ

  1. គ្រឿងក្នុង (សត្វ)