បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

បារាំងកែប្រែ

ទីសម្លាប់សត្វ