បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

បារាំងកែប្រែ

ទីសម្លាប់សត្វ