បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}កែប្រែ

នាមកែប្រែ

abjectnesses (ឯកវចនះ abjectness)

  1. ពហុវចនះ​របស់ abjectness