អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

about

  1. ប្រហែល, ប្លាយ
  2. ពី, អំពី