បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}កែប្រែ

នាមកែប្រែ

abruptnesses (ឯកវចនះ abruptness)

  1. ពហុវចនះ​របស់ abruptness