បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

រាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ