បើកបញ្ជីមេ

{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}កែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 370: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ពហុវចនះ​របស់ abstruseness