បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}កែប្រែ

នាមកែប្រែ

absurdnesses (ឯកវចនះ absurdness)

  1. ពហុវចនះ​របស់ absurdness