បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

accept

  1. ទទួលស្គាល់