អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

accept

  1. ទទួលស្គាល់, សូមទទួល
  2. ទទួលព្រម (រូបិយាណត្តិ...) (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)