បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

according to

  1. តាមរយៈ, ឆ្លងតាមរយៈ