បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

acquire (បច្ចុប្បន្នប្រក្រតីបុរសទីបីឯកវចនៈ acquires, កិតកបទបច្ចុប្បន្ន acquireing, អតីតប្រក្រតី និង កិតកបទអតីត acquireed)

  1. យក,
  2. ទទួល, បាន