បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. ឆ្លងផុត, ឆ្លងហួស