បើកបញ្ជីមេ
  1. វ៉ៃគ្នា (ភាពយន្ត)
  2. សកម្មភាព
  3. ស្ថានភាព, ស្ថានការណ៍