បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. ជាក់ស្ដែង, ពិត គុ.