បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណកិរិយាកែប្រែ

actually

  1. ជាក់ស្ដែង, ពិតប្រាកដ, ប្រាកដជា, ជាការពិត, ពិតជា
  2. សកម្ម