បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

{{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}កែប្រែ

នាមកែប្រែ

adaptations (ឯកវចនះ adaptation)

  1. ពហុវចនះ​របស់ adaptation