បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. អ្នកកាន់ជំនឿ, អ្នកកាន់លទ្ធិ, អ្នកកាន់ស្អិត ន.