បើកបញ្ជីមេ

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

administration

  1. រដ្ឋបាល (រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការរដ្ឋ, ស្ថាប័នឯកជន)
  2. រាជការ (របបគ្រប់គ្រងមានស្ដេច), រដ្ឋការ (របបគ្រប់គ្រងគ្មានស្ដេច)