បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

administrative reform

  1. កំណែទំរង់រដ្ឋបាល, កំណែទំរង់រាជការ