បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. អ្នកសម្រេចរាជការ, អ្នករាជការ, អ្នករដ្ឋការ